Dodací a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě (www.pipipunk.cz), podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

 • prodávajícího (provozovatel)
 • kupujícího (objednavatel) - fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu

 

2. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu, většinou do 7 dnů od připsání platby na účet (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího)
 • Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)

 

3. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží.
 • Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.
 • Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno

 

4. Objednání zboží

 • Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může vyhradit písemné potvrzení objednávky.
 • Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 • Ceny jsou uvedeny v Kč a v EURO a jsou konečné
 • Nejsme plátci DPH

 

5. Dodací podmínky

 • Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Doprava je zajišťována Českou poštou. Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

 

6. Platební podmínky

 

Platbu za zboží je možné uskutečnit:

 • předem převodem na účet prodávajícího
 • PayPal

 

Ceník poštovného (Česká pošta) EU:

- individuálně

 

 

7. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 57 obč.zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud k takové situaci dojde, musí jej kupující vrátit pouze nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu.
 • Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, emailem nebo faxem s uvedením čísla objednávky, faktury nebo dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.
 • Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.
 • Vrácené zboží neposílejte zpět na dobírku, takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
  • zboží je momentálně doprodáno

V tomto případě se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...)

 

8. Ochrana osobních údajů:

 

Využitím internetového obchodu www.pasic.cz souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.

 

9. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v internetového obchodu www.pipipunk.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 • newsletter_titletext newsletter_title

 • Powered by OpenCart   Made by ThemeGlobal - OpenCart Template Club